شرایط گارانتی

جمعه 7 مهر 1396
بازدید: 47929

 Fx Premium - Tiggo 7 pro -Arrizo 6 pro - Tiggo 7IE -X55 pro - new Arrizo 5 T


1-    دوره گارانتی: شرکت صنایع خودرو سازی مدیران هر دستگاه خودروی مورد نظر را از تاریخ شروع گارانتی به مدت 60 ماه(5 سال) و یا 150000کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا رسد با توجه به شرایط مندرج در دفترچه گارانتی توسط نمایندگی های مجاز شرکت گارانتی می نماید.
2-    سرویس اولیه: میبایست در بازه زمانی حداکثر تا 5 ماه از تاریخ شروع گارانتی و همچنین از نظر کیلومتری بین 1000 کیلومتر تا 5000 کیلومتر انجام گردد. در صورت انجام سرویس اولیه در کمتر از 1000 کیلومتر و بیشتر از 5000 کیلومتر و یا طی زمان بیشتر از 5 ماه، گارانتی خودرو ابطال خواهد گردید.
نکته: هزینه اجرت سرویس اولیه و قطعات مصرفی(طبق دفترچه گارانتی) در زمان و کیلومتر اعلامی رایگان می باشد.
3-    سرویس های ادواری: سرویس های نگهداری از خودرو که میبایست ابتدا در کیلومتر کارکرد 10000 کیلومتر و پس از آن در هر 10000 کیلومتر به شرح( 10000 و 200000 و 30000 و ...) مطابق دفترچه گارانتی خودرو توسط نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو صورت پذیرد.
4-    لغو گارانتی: در صورت عدم انجام سرویس اولیه و سرویس های ادواری در زمان و کیلومتر تعیین شده از سوی شرکت به شرح فوق، گارانتی خودرو لغو وابقاء آن امکان پذیر نمیباشد.
5-    برای اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از مزایای گارانتی و نگهداری صحیح خودرو لطفا دفترچه راهنمای خودرو را با دقت مطالعه نمایید و در صورت ابهام با واحد گارانتی شرکت ارتباط برقرار نمایید.
6-    این خودرو دارای سرویس اولیه به همراه 5 سرویس دوره ای رایگان تا 2 سال از تاریخ شروع گارانتی مطابق با ضوابط دفترچه گارانتی می باشد.


Tiggo 8 Premium- Tiggo 8 pro max


1-    دوره گارانتی: شرکت صنایع خودرو سازی مدیران هر دستگاه خودروی مورد نظر را از تاریخ شروع گارانتی به مدت 84 ماه(7 سال) و یا 200000کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا رسد با توجه به شرایط مندرج در دفترچه گارانتی توسط نمایندگی های مجاز شرکت گارانتی می نماید.)
2-    سرویس اولیه: میبایست در بازه زمانی حداکثر تا 5 ماه از تاریخ شروع گارانتی و همچنین از نظر کیلومتری بین 1000 کیلومتر تا 5000 کیلومتر انجام گردد. در صورت انجام سرویس اولیه در کمتر از 1000 کیلومتر و بیشتر از 5000کیلومتر و یا طی زمان بیشتر از 5 ماه، گارانتی خودرو ابطال خواهد گردید.
نکته: هزینه اجرت سرویس اولیه و قطعات مصرفی(طبق دفترچه گارانتی) در زمان و کیلومتر اعلامی رایگان می باشد.
3-    سرویس های ادواری: سرویس های نگهداری از خودرو که میبایست ابتدا در کیلومتر کارکرد 10000 کیلومتر و پس از آن در هر 10000 کیلومتر به شرح( 10000 و 200000 و 30000 و ...) مطابق دفترچه گارانتی خودرو توسط نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو صورت پذیرد.
4-    لغو گارانتی: در صورت عدم انجام سرویس اولیه و سرویس های ادواری در زمان و کیلومتر تعیین شده از سوی شرکت به شرح فوق، گارانتی خودرو لغو وابقاء آن امکان پذیر نمیباشد.
5-    برای اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از مزایای گارانتی و نگهداری صحیح خودرو لطفا دفترچه راهنمای خودرو را با دقت مطالعه نمایید و در صورت ابهام با واحد گارانتی شرکت ارتباط برقرار نمایید.
6-    این خودرو دارای سرویس اولیه به همراه 9 سرویس دوره ای رایگان تا 5 سال از تاریخ شروع گارانتی مطابق با ضوابط دفترچه گارانتی می باشد.


X22 pro


1-    دوره گارانتی: شرکت صنایع خودرو سازی مدیران هر دستگاه خودروی مورد نظر را از تاریخ شروع گارانتی به مدت 48 ماه(4 سال) و یا 80000 کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا رسد با توجه به شرایط مندرج در دفترچه گارانتی توسط نمایندگی های مجاز شرکت گارانتی می نماید.)
2-    سرویس اولیه: میبایست در بازه زمانی حداکثر تا 5 ماه از تاریخ شروع گارانتی و همچنین از نظر کیلومتری بین 1000 کیلومتر تا 5000 کیلومتر انجام گردد. در صورت انجام سرویس اولیه در کمتر از 1000 کیلومتر و بیشتر از 5000کیلومتر و یا طی زمان بیشتر از 5 ماه، گارانتی خودرو ابطال خواهد گردید.
نکته: هزینه اجرت سرویس اولیه و قطعات مصرفی(طبق دفترچه گارانتی) در زمان و کیلومتر اعلامی رایگان می باشد.
3-    سرویس های ادواری: سرویس های نگهداری از خودرو که میبایست ابتدا در کیلومتر کارکرد 10000 کیلومتر و پس از آن در هر 10000 کیلومتر به شرح( 10000 و 200000 و 30000 و ...) مطابق دفترچه گارانتی خودرو توسط نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو صورت پذیرد.
4-    لغو گارانتی: در صورت عدم انجام سرویس اولیه و سرویس های ادواری در زمان و کیلومتر تعیین شده از سوی شرکت به شرح فوق، گارنتی خودرو لغو وابقاء آن امکان پذیر نمیباشد.
5-    برای اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از مزایای گارانتی و نگهداری صحیح خودرو لطفا دفترچه راهنمای خودرو را با دقت مطالعه نمایید و در صورت ابهام با واحد گارانتی شرکت ارتباط برقرار نمایید.
6-    این خودرو دارای سرویس اولیه به همراه 5 سرویس دوره ای رایگان تا 2 سال از تاریخ شروع گارانتی مطابق با ضوابط دفترچه گارانتی می باشد.X22 MT-AT


1-    دوره گارانتی: شرکت صنایع خودرو سازی مدیران هر دستگاه خودروی مورد نظر را از تاریخ شروع گارانتی به مدت 36 ماه(3 سال) و یا 60000 کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا رسد با توجه به شرایط مندرج در دفترچه گارانتی توسط نمایندگی های مجاز شرکت گارانتی می نماید.)
2-    سرویس اولیه: میبایست در بازه زمانی حداکثر تا 5 ماه از تاریخ شروع گارانتی و همچنین از نظر کیلومتری تا 5000 کیلومتر انجام گردد. در صورت انجام سرویس اولیه بیشتر از 5000کیلومتر و یا طی زمان بیشتر از 5 ماه، گارانتی خودرو ابطال خواهد گردید.
نکته: هزینه اجرت سرویس اولیه و قطعات مصرفی(طبق دفترچه گارانتی) در زمان و کیلومتر اعلامی رایگان می باشد.
3-    سرویس های ادواری: سرویس های نگهداری از خودرو که میبایست ابتدا در کیلومتر کارکرد 10000 کیلومتر و پس از آن در هر 10000 کیلومتر به شرح( 10000 و 200000 و 30000 و ...) مطابق دفترچه گارانتی خودرو توسط نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو صورت پذیرد.
4-    لغو گارانتی: در صورت عدم انجام سرویس اولیه و سرویس های ادواری در زمان و کیلومتر تعیین شده از سوی شرکت به شرح فوق، گارانتی خودرو لغو وابقاء آن امکان پذیر نمیباشد.
5-    برای اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از مزایای گارانتی و نگهداری صحیح خودرو لطفا دفترچه راهنمای خودرو را با دقت مطالعه نمایید و در صورت ابهام با واحد گارانتی شرکت ارتباط برقرار نمایید.

 

برای تمامی خودرو ها مشترک می باشد

 


1-هر 10000 کیلومتر فیلتر هوا تعویض شود  
2-هر 20000 کیلومتر فیلتر بنزین تعویض شود
3-هر 30000 کیلومتر روغن گیربکس و شمع تعویض شود
4-هر 40000 کیلومتر فیلتر هوای کابین تعویض شود
5-هر 40000 کیلومتر یا دوسال هرکدام زودتر فرا برسد روغن هیدرولیک فرمان-ضد یخ تعویض شود
6-هر 50000 کیلومتر یا دوسال هرکدام زودتر فرا برسد روغن ترمز تعویض شود
7-هر 60000 کیلومتر یا سه سال هرکدام زودتر فرا برسد کیت تایم که شامل (تسمه تایم-سفت کن تایم-هرزگرد بزرگ-هرزگرد کوچک) تعویض شود


 

 

 

 

 

 


  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.